Τρέχοντα
προγράμματα επιδότησης

Δράσεις του ΕΣΠΑ 2014-2020

Ανακοινώθηκαν οι πρώτες δράσεις επιδότησης ανέργων, επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών, από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020. Οι νέες δράσεις αφορούν την λήψη επιδότησης, τόσο για την κατηγορία υπό ίδρυση επιχειρήσεις (start up), όσο και για υπάρχουσες επιχειρήσεις.

Δείτε παρακάτω τις προδιαγραφές των ενεργών προγραμμάτων και επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε όλες τις πιθανές λύσεις.

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

Δικαιούχοι: άνεργοι και ατομικές επιχειρήσεις
Προϋπολογισμός: 15.000€- 60.000€
Περίοδος Υποβολής: Σε αναμονή


Ποσοστό Επιδότησης:

100%
Προκαταβολή:

40%
Διάρκεια: 24 μήνες ή 2 έτη
Δαπάνες: α) όλες οι λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης συμπεριλαμβανομένου του μισθολογικού κόστους, β) κόστος κατασκευής έδρας, γ) αγορά απαραίτητου εξοπλισμού λειτουργίας

ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

2ος Κύκλος Ενίσχυση Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Δικαιούχοι: άνεργοι και ατομικές επιχειρήσεις
Προϋπολογισμός: 25.000€- 50.000€
Περίοδος Υποβολής:
1η Περίοδος 5/7/2017- 9/8/2017
2η Περίοδος 6/9/2017- 11/10/2017
3η Περίοδος 8/11/2017- 13/12/2017


Ποσοστό Επιδότησης:

100%
Προκαταβολή:

40%
Διάρκεια: 24 μήνες ή 2 έτη
Δαπάνες: α) όλες οι δαπάνες της επιχείρησης συμπεριλαμβανομένου του μισθολογικού κόστους, β) κόστος κατασκευής έδρας, γ) αγορά απαραίτητου εξοπλισμού λειτουργίας

ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Αναβάθμιση Πολύ Μικρών & Μικρών Επιχειρήσεων για την Ανάπτυξη των Ικανοτήτων τους στις Νέες Αγορές

Δικαιούχοι: όλες οι υφιστάμενες επιχειρήσεις με έναρξη ως 31/12/2015
Προϋπολογισμός: 15.000€- 200.000€
Περίοδος Υποβολής: Σε αναμονή

Ποσοστό Επιδότησης:

40%
50%
Προκαταβολή:

40%
Διάρκεια: 24 μήνες ή 2 έτη
Δαπάνες: όλες οι παραγωγικές δαπάνες ανακαίνισης- αναδιοργάνωσης υπάρχουσας έδρας, ή/ και ίδρυση νέας έδρας ή υποκαταστήματος με ίδιο ή/ και άλλο αντικείμενο εργασιών

ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Κατηγορία Δικαιούχων A: Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης μέχρι την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.
Κατηγορία Δικαιούχων Β: Τουριστικά Καταλύματα που έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει, μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης, έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 55 ή/και τους ΚΑΔ: 41.20.20.01, 41.20.20.02, δεν διαθέτουν άδεια (σήμα) λειτουργίας, και το ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα.
Προϋπολογισμός: 25.000€- 400.000€
Περίοδος Υποβολής: 18/12/2017- 15/05/2018

Ποσοστό Επιδότησης:

45%
50%Διάρκεια: 30 Μήνες

Δαπάνες: όλες οι παραγωγικές δαπάνες ίδρυσης της επιχείρησης

ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Ταμείο Επιχειρηματικότητας

Δικαιούχοι: πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
Ύψος δανείου: από 10.000€- 300.000€ με μέγιστο το 50% του κύκλου εργασιών
Τελικό επιτόκιο δανεισμού: 4,50% τελικό


Διάρκεια δανείου:48 μήνες


Χρήση: για αγορές εμπορευμάτων- παγίων- εξόδων


Περίοδος υποβολής: 1/2/2018


ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν, γεωργικό προϊόν

Δικαιούχοι: πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες, μεγάλες επιχειρήσεις, υφιστάμενες και υπό ίδρυση
Προϋπολογισμός: 600.000€- 5.000.000€


Περίοδος υποβολής: 16/5/2017- 31/12/2017 


Ποσοστό Επιδότησης:
40%
75%

Δαπάνες: όλες οι παραγωγικές δαπάνες που αφορούν σε επενδυτικά αγαθά της μονάδαςΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν, ΜΗ γεωργικό προϊόν

Δικαιούχοι: πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις, υφιστάμενες και υπό ίδρυση
Προϋπολογισμός: 600.000€ - 3.000.000€


Περίοδος υποβολής: 16/5/2017- 31/12/2017 


Ποσοστό Επιδότησης:
30%
50%

Δαπάνες: όλες οι παραγωγικές δαπάνες που αφορούν σε επενδυτικά αγαθά της μονάδαςΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Δικαιούχοι: όλες οι υφιστάμενες μεταποιητικές επιχειρήσεις με έναρξη ως 31/12/2016
Προϋπολογισμός: 20.000€- 100.000€


Περίοδος υποβολής: 8/1/2018- εξάντληση προϋπολογισμού 


Ποσοστό Επιδότησης:
50%

Δαπάνες: όλες οι απαιτούμενες δαπάνες συμμετοχής σε εκθέσεις εξωτερικούΔιάρκεια: 30 μήνες. ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Δικαιούχοι: νόμιμοι ιδιοκτήτες για τουλάχιστον ένα (1) έτος, επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους και πληρούν τους όρους του επαγγελματία αλιέα
Προϋπολογισμός: ελάχιστο 6.000€


Περίοδος υποβολής: 9/11-4/12/2017 


Ποσοστό Επιδότησης:
100%

Δαπάνες: : οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων με διάλυση αλιευτικού σκάφους


ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Δράση Αλιείας: «Καινοτομία στην Υδατοκαλλιέργεια»

Δικαιούχοι: : Ερευνητικοί οργανισμοί και Επιχειρήσεις Υδατοκαλλιέργειας
Προϋπολογισμός: ως 600.000€


Περίοδος υποβολής: 2/10/2017 - εξάντληση προϋπολογισμού 


Διάρκεια: 42 μήνες


Ποσοστό Επιδότησης:
30%
100%

Δαπάνες: όλες οι παραγωγικές δαπάνες που αφορούν σε επενδυτικά αγαθά της μονάδαςΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Δράση Αλιείας: «Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων»

Δικαιούχοι: αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικού σκάφους και πληρούν τους όρους του επαγγελματία αλιέα
Προϋπολογισμός: τουλάχιστον 2.000€


Περίοδος υποβολής: 10/10/2017 - 10/1/2018 


Διάρκεια: 18 μήνες


Ποσοστό Επιδότησης:
30%
85%

Δαπάνες: όλες οι παραγωγικές δαπάνες που αφορούν σε επενδυτικά αγαθά της μονάδαςΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Δράση Αλιείας: «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας»

Δικαιούχοι: όλες οι υφιστάμενες επιχειρήσεις
Προϋπολογισμός: 20.000€- 8.000.000€


Περίοδος υποβολής: 23/10/2017- 18/1/2018 


Διάρκεια: 24 μήνες ή 2 έτη


Ποσοστό Επιδότησης:
40%
85%

Δαπάνες: όλες οι παραγωγικές δαπάνες που αφορούν σε επενδυτικά αγαθά της μονάδαςΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Δράση Αλιείας: «Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια»

Δικαιούχοι: όλες οι υφιστάμενες επιχειρήσεις, συλλογικοί φορείς ή φορείς Αυτοδιοίκησης, Ανώτατα Εκπαιδευτικά ή Ερευνητικά Ιδρύματα και άλλοι δημόσιοι φορείς
Προϋπολογισμός: 20.000€- 5.000.000€


Περίοδος υποβολής: 10/10/2017- 10/1/2018 


Διάρκεια: 24 μήνες ή 2 έτη


Ποσοστό Επιδότησης:
30%
100%

Δαπάνες: όλες οι παραγωγικές δαπάνες που αφορούν σε επενδυτικά αγαθά της μονάδαςΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Δράση Αλιείας: «Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, επενδύσεις επί του σκάφους, έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης, διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους»

Δικαιούχοι: αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικού σκάφους και πληρούν τους όρους του επαγγελματία αλιέα
Προϋπολογισμός: τουλάχιστον 2.000€


Περίοδος υποβολής: 10/10/2017 - 10/1/2018 


Διάρκεια: 18 μήνες


Ποσοστό Επιδότησης:
30%
80%

Δαπάνες: επενδύσεις επί του σκάφους και ατομικός εξοπλισμόςΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Τελευταία Νέα

«
»