Τα νέα
της Optimum Trust

Πέμπτη, 04 Μαϊος 2017

Δημοσιεύτηκε η 1η πρόσκληση για την Δράση 4.2.1 Μεταποίηση- Εμπορία- Ανάπτυξη γεωργικών προϊόντωνΝέο πρόγραμμα για την μεταποίηση εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων ανακοίνωσε την 27/4/2017 το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

Τα επιχειρηματικά σχέδια που υποβάλλονται στην παρούσα δράση, θα πρέπει να έχουν κατώτατο προϋπολογισμό 600.000€, με ανώτερο προϋπολογισμό έργου 5.000.000€.

Τα ποσοστά επιδότησης ανέρχονται από 40-75%, ανάλογα με την περιφέρεια υλοποίησης του έργου, ενώ πριμοδοτούνται επιπρόσθετα κατά 20%, σχέδια που συνδέονται με συγχωνεύσεις οργανώσεων παραγωγών στο πλαίσιο της δράσης, με ανώτατο ποσοστό επιχορήγησης 90%.

 

Η αίτηση στήριξης θα πρέπει να αφορά σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους επιλέξιμους κλάδους:

 

α) Κρέας – πουλερικά – κουνέλια.

 

β) Γάλα.

 

γ) Αυγά.

 

δ) Σηροτροφία – μελισσοκομία – σαλιγκαροτροφία – διάφορα ζώα.

 

ε) Ζωοτροφές.

 

στ) Δημητριακά.

 

ζ) Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων).

 

η) Οίνος.

 

θ) Οπωροκηπευτικά, ακρόδρυα, ξηροί καρποί.

 

ι) Άνθη (ενδεικτικά: τυποποίηση και εμπορία ανθέων).

 

ια) Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά.

 

ιβ) Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό.

 

ιγ) Ξύδι (ενδεικτικά: παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες).

 

Στο πλαίσιο της Δράσης είναι επιλέξιμες προς στήριξη δραστηριότητες ίδρυσης και εκσυγχρονισμού, με ή χωρίς μετεγκατάσταση, μονάδας όπως και δραστηριότητες συγχώνευσης μονάδων υπό τις εξής προϋποθέσεις/ εξαιρέσεις:

 

α) Η αίτηση στήριξης αφορά παραγωγή προϊόντων εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης με αξιοποίηση πρώτης ύλης εντός του Παραρτήματος Ι της ΣΛΕΕ.

 

β) Δεν είναι επιλέξιμη η ίδρυση ελαιοτριβείων- εκτός σημείου ε)

 

γ) Η ίδρυση σφαγείου είναι επιλέξιμη μόνο σε νησιωτικές περιοχές και ετήσια δυναμικότητα μέχρι 400 τόνους κρέατος.

 

δ) Η ίδρυση σφαγείων πουλερικών είναι επιλέξιμη μόνο σε ορεινές ή νησιωτικές περιοχές.

 

ε) Ως εκσυγχρονισμός μονάδας νοείται η αντικατάσταση ή/και η συμπλήρωση μηχανολογικού εξοπλισμού όπως η επέκταση δυναμικότητας (εφόσον καλύπτεται από τις απαραίτητες κάθε φορά αδειοδοτήσεις) ενεργών και ανενεργών μονάδων. Κατ’ εξαίρεση όσον αφορά στην περίπτωση μονάδων ελαιοτριβείων που έχουν παύσει τη λειτουργία τους, αυτές μπορούν να προβούν σε εκσυγχρονισμό στο πλαίσιο της παρούσας δράσης και να επαναλειτουργήσουν με την ίδια δραστηριότητα και δυναμικότητα.

 

στ) Στην περίπτωση εκσυγχρονισμού χωρίς αύξηση δυναμικότητας άνω του 20%, μονάδων παραγωγής ανόργανων συμπληρωματικών ζωοτροφών για επιχειρήσεις, οι μονάδες θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένες / εγκεκριμένες σύμφωνα με την 340668/ 26-11-2008 (ΦΕΚ 2422 Β’) ΚΥΑ.

 

ζ) Οι μετεγκαταστάσεις και οι συγχωνεύσεις μονάδων συνοδεύονται απαραίτητα και από εκσυγχρονισμό αυτών.

 

Δείτε την προκήρυξη στα συνημμένα που ακολουθούν.