Τα νέα
της Optimum Trust

Τετάρτη, 08 Νοεμβρίου 2017

Νέο πρόγραμμα Τουριστικών Επιχειρήσεων: «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»Στην έκδοση νέου προγράμματος με δικαιούχους επιχειρήσεις στον τομέα του Τουρισμού, προχώρησε το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης. Ειδικότερα, η νέα Δράση,  στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας  στον τομέα του Τουρισμού, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων. 

Περίοδος Υποβολής: από 18/12/2017 έως 28/03/2018

 

Δικαιούχοι: Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Τουρισμού και ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:

 

 • Κατηγορία Δικαιούχων Α: Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης μέχρι την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης. 

 

 • Κατηγορία Δικαιούχων Β:Τουριστικά Καταλύματα που έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει, μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης, έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 55 ή/και τους ΚΑΔ: 41.20.20.01, 41.20.20.02, δεν διαθέτουν άδεια (σήμα) λειτουργίας, και το ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα.

 

Προϋπολογισμός Έργων: 25.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ. 

 

Ποσοστό Επιχορήγησης: Χρηματοδοτείται το 45% των επιλέξιμων δαπανών. Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας, το ποσοστό χρηματοδότησης ανέρχεται σε 50%.

 

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

 

Οι δικαιούχοι θα πρέπει:

 

 • να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της Ιδιωτικής Συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον του 60% του προτεινόμενου (επιχορηγούμενου) προϋπολογισμού του Επενδυτικού Σχεδίου

 

 • να πραγματοποιήσουν επένδυση σε μία μόνο Περιφέρεια

 

 • να δεσμεύονται ότι λειτουργούν ή ότι θα λειτουργήσουν νόμιμα αποκτώντας την κατάλληλη άδεια λειτουργίας μέχρι και την ολοκλήρωση της επένδυσης

 

 • να υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.

 

Επιδοτούμενες Δαπάνες 

 

 • Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

 

 • Μηχανήματα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος

 

 • Μεταφορικά μέσα

 

 • Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας,  περιβαλλοντικής διαχείρισης

 

 • Προβολή/Προώθηση - Συμμετοχή σε Εκθέσεις

 

 • Τεχνικές μελέτες μηχανικού και υπηρεσίες φοροτεχνικού και νομικού συμβούλου

 

 • Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού

 

 • Σύνταξη και παρακολούθηση υλοποίησης Επενδυτικού Σχεδίου 

 

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης, δηλαδή την 7/11/2017.

 

Επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

 

 • Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα: ξενοδοχεία κατηγορίας 3 αστέρων και άνω με δυναμικότητα 10 έως και 50 κλινών, ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) 3 αστέρων και άνω, ξενώνες νεότητας

 

 • Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα: αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες με ελάχιστο αριθμό 3 κατοικιών, ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα 3 κλειδιών  και άνω και ελάχιστης δυναμικότητας 10 κλινών

 

 • Τουριστικά γραφεία διαφόρων δραστηριοτήτων

 

 • Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: αθλητικός τουρισμός, θαλάσσιος τουρισμός, τουρισμός υπαίθρου, άλλες ειδικές – εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως ψυχαγωγικά και θεματικά πάρκα κ.ά.

 

 • Λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες στον τομέα του τουρισμού

 

Επισήμανση 

 

Δεν είναι δυνατή η σύσταση νέας επιχείρησης (ΑΦΜ) με εταίρο την προηγούμενη επιχείρηση ή τους εταίρους/μέτοχους αυτής για την εκμετάλλευση του ιδίου καταλύματος/σήματος λειτουργίας.

 

Δείτε την προκήρυξη στα συνημμένα που ακολουθούν.