Τα νέα
της Optimum Trust

Σάββατο, 09 Ιουνίου 2018

Νέο πρόγραμμα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων: «Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»Στην έκδοση νέου προγράμματος με δικαιούχους μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προχώρησε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Η νέα Δράση,  στοχεύει στην εξωστρέφεια και διεθνοποίηση των επιχειρήσεων.

 

 

Δικαιούχοι της Δράσης

Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

 • να έχουν κλείσει τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και τηρούν βιβλία Β' και Γ' κατηγορίας 
 • να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν- υλοποιήσουν το σχέδιο στην Δυτική Ελλάδα
 • να διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας πριν την υποβολή της πρότασης

 

Επενδυτικά Σχέδια & Επιδότηση 

Επενδυτικά σχέδια από 30.000 ευρώ έως 300.000 ευρώ

Επιδοτείται το 50%-60% των επιλέξιμων δαπανών.

 

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

    Οι επιχειρήσεις θα πρέπει: 

 • Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας
 • Να υποβάλλουν δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
 • Να μην περιλαμβάνονται ως δικαιούχοι σε αποφάσεις ανάκλησης παλαιότερων δράσεων 
 • Να πραγματοποιήσουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.

 

Επιδοτούμενες Δαπάνες

 1. Ενσώματα στοιχεία ενεργητικού

1.1 Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

1.2 Μηχανήματα – Εξοπλισμός

 

 1. Άυλα στοιχεία ενεργητικού

2.1 Λογισμικά

2.2 Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών

2.3 Χρήση υπηρεσιών εργαστηρίου

2.4 Μελέτες

2.5 Πιστοποίηση και τυποποίηση τελικών προϊόντων και υπηρεσιών, σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυπα

2.6 Υπηρεσίες διαχείρισης του επενδυτικού σχεδίου

 

 1. Προβολή - Προώθηση – Δικτύωση

3.1 Δαπάνες προβολής των νέων προϊόντων / υπηρεσιών

3.2 Συμμετοχή σε εκθέσεις

 

 1. Λειτουργικές δαπάνες

4.1 Πρόσληψη προσωπικού

4.2 Εκπαίδευση προσωπικού

 

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. 

 

 

 

Περίοδος Υποβολής 

Έναρξη Υποβολών: 4 Ιουνίου 2018 

Λήξη Υποβολών:  6 Σεπτεμβρίου 2018 

 

Δείτε την προκήρυξη στα συνημμένα που ακολουθούν.