Τα νέα
της Optimum Trust

Κυριακή, 31 Μαρτίου 2019

Νέο πρόγραμμα επιχορήγησης Εκσυγχρονισμού Μεσαίων Επιχειρήσεων Περιφέρειας Στερεάς ΕλλάδαςΞεκινούν την 2/4/2019, οι υποβολές των επενδυτικών σχεδίων Μεσαίων Επιχειρήσεων για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό τους στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

 

Οι ενισχυόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σε συγκεκριμένους ΚΑΔ που ανήκουν στους εξής τομείς οικονομικής δραστηριότητας: 

μεταποίησης, τουρισμού και παροχής υπηρεσιών

 

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν αφορούν τις κάτωθι δράσεις που έχουν το χαρακτήρα αρχικής επένδυσης:

 

1   τη δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης

2   την επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης

3   τη θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης

 

Δικαιούχοι της Δράσης: 

 

1   Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

2   Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να αφορά σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ, που αναφέρονται στο Παράρτημα VIII της παρούσας προκήρυξης

3   Σε περίπτωση που η επιχείρηση δραστηριοποιείται και σε μη επιλέξιμους ΚΑΔ θα πρέπει να υπάρχει δέσμευση (και να τεκμηριώνεται κατά την υλοποίηση της επένδυσης) ότι η επένδυση θα αφορά αποκλειστικά τους επιλέξιμους ΚΑΔ και παράλληλα για το σύνολο των δαπανών της παρούσας πρόσκλησης θα υπάρχει διακριτή λογιστική παρακολούθηση καθώς και διάκριση των κέντρων κόστους

4   Να περιλαμβάνονται στις Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

5   Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας. Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί ή έχει λήξει χρονικά, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής αίτησης έκδοσης/ανανέωσης αυτής

6   Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης

7   Κατά τα δύο έτη που προηγούνται της αίτησης για ενίσχυση, ο δικαιούχος να μην έχει προβεί σε μετεγκατάσταση στην επιχειρηματική εγκατάσταση στην οποία θα πραγματοποιηθεί η αρχική επένδυση για την οποία ζητείται η ενίσχυση, και δεσμεύεται ότι δεν θα το πράξει εντός μέγιστης περιόδου δύο ετών μετά την ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης για την οποία ζητείται η ενίσχυση

8   Να έχουν κλείσει δύο τουλάχιστον πλήρεις ετήσιες οικονομικές χρήσεις κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασής τους, όπως παρουσιάζεται στους δημοσιευμένους ισολογισμούς τους ή εμφανίζεται στα επίσημα φορολογικά τους στοιχεία

9   Να μην έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης, ή αν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης πρέπει να έχουν αποπληρώσει το δάνειο και έχουν λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή αν έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης, η αναδιάρθρωση να έχει ολοκληρωθεί

10   Σύμφωνα με το αρ. 39 παρ. 1 Ν. 4488/2017 να μην τους έχουν επιβληθεί πρόστιμα, τα οποία να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας και ειδικότερα για: - Παράβαση «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας (3 πρόστιμα/ 3 έλεγχοι). - Αδήλωτη εργασία (2 πρόστιμα/ 2 έλεγχοι)

 

Επιδοτούμενες Δαπάνες

 

1   Επενδύσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις – Γενική Κατηγορία (πλην καταλυμάτων)2

2   Επενδύσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις – Καταλύματα

3   Μηχανήματα - εξοπλισμός - Γενική Κατηγορία (περιλαμβάνεται και ο ξενοδοχειακός εξοπλισμός)

4   Έπιπλα γραφείου

5   Μεταφορικά μέσα προϊόντων ή/και πρώτων υλών

6   Μεταφορικά μέσα επαγγελματικής χρήσης για προσωπικό ή πελάτες

7   Εξοπλισμός προστασίας του περιβάλλοντος ή/και εξοικονόμηση ενέργειας

8   Άυλα στοιχεία ενεργητικού – Γενική Κατηγορία

9   Δαπάνες πιστοποίησης συστημάτων ISO

10   Λογισμικό, βάσεις δεδομένων κλπ.

11   Μισθολογικό κόστος

12   Αμοιβές υποστηρικτικών υπηρεσιών

13   Δαπάνες προβολής και δικτύωσης

 

Επενδυτικά Σχέδια & Επιδότηση

 

Επενδυτικά Σχέδια από 500.000 ευρώ έως 5.500.000 ευρώ
Επιδότηση 35%- 50%

 

Περίοδος Υποβολής 

 

2 Απριλίου 2019- 28 Ιουνίου 2019

 

Δείτε την προκήρυξη στα συνημμένα που ακολουθούν.