Τα νέα
της Optimum Trust

Κυριακή, 14 Ιουλίου 2019

Νέα δράση επιχορήγησης «Ενίσχυση των Δημιουργικών Επιχειρήσεων» της Περιφέρειας Δυτικής ΕλλάδαςΣτην έκδοση νέου προγράμματος επιδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων(υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση) που δραστηριοποιούνται σε τομείς της δημιουργικής βιομηχανίας, έχει προχωρήσει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Ειδικότερα, στόχους του προγράμματος αποτελούν:

 • Στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της προβολής των επιχειρήσεων και των προϊόντων/υπηρεσιών τους
 • Στην ενίσχυση των υπό σύσταση, αλλά και υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών / προϊόντων με δημιουργικό χαρακτήρα
 • Στη στήριξη των επιχειρήσεων στην προσπάθεια προσαρμογής τους στις νέες διεθνείς αναπτυξιακές απαιτήσεις στο βιοτεχνικό σχεδιασμό, την χρήση νέων τεχνολογιών και προσαρμογή των παραδοσιακών πρακτικών στις νέες τεχνολογίες
 • Στην εξειδικευμένη κατάρτιση και εκπαίδευση των στελεχών και του προσωπικού των επιχειρήσεων στις ανάγκες που απαιτεί η λειτουργία τους
 • Στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

 

Οι επιχειρήσεις που θα ενισχυθούν μπορούν να ανήκουν στις εξής ομάδες ενδεικτικά:

 1. Δημιουργική βιοτεχνία - βιομηχανίαΕπιχειρήσεις που βασίζονται σε αυτό που σήμερα χαρακτηρίζεται ως βιομηχανικό και σχεδιαστικό design και αξιοποίηση στοιχείων πνευματικής ιδιοκτησίας και πολιτιστικής κληρονομιάς π.χ. η αργυροχρυσοχοΐα, το έπιπλο, o σχεδιασμός προϊόντων/ υπηρεσιών/ διεργασιών, η βιομηχανία ένδυσης – υπόδησης και μόδας σε όλα τα επίπεδα της εφοδιαστικής αλυσίδας της (ΚΕΥΔ - ένδυση, υπόδηση, δέρμα, κοσμήματα κλπ)
 2. Κλάδος ψυχαγωγίαςΕπιχειρήσεις με εξωστρεφή χαρακτήρα ως αποτέλεσμα της αξιοποίησης της πνευματικής ιδιοκτησίας (και υπό προϋποθέσεις πολιτιστικής κληρονομιάς) π.χ. η βιομηχανία θεάματος και οπτικοακουστικών μέσων (visual arts), οι ψηφιακές βιομηχανίες ηλεκτρονικών μέσων ψυχαγωγίας, ψηφιακών παιγνίων (gaming), επαυξημένης πραγματικότητας, κοινωνικών εφαρμογών, τουριστικών - πολιτιστικών εφαρμογών, εξειδικευμένων εκπαιδευτικών υπηρεσιών, η διαφήμιση, η παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών κλπ. που καθορίζουν και το περιεχόμενο των πολιτιστικών βιομηχανιών έντασης τεχνολογίας
 3. Οι κλάδοι των εκδόσεων, τυπογραφίας και της βιβλιοδεσίας,οι οποίοι συνδυάζουν δημιουργικά χαρακτηριστικά και των δύο ανωτέρω αναφερόμενων κατηγοριών

 

Επομένως τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν ενδεικτικά τους ακόλουθους στρατηγικούς τομείς:

 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες
 • Μεταποίηση
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)
 • Υπηρεσίες (Διαφήμιση, Σχέδιο κλπ.)
 • Εκδόσεις

 

Δικαιούχοι της Δράσης: 

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων, είναι οι ακόλουθες:

 

 • Υφιστάμενες Επιχειρήσειςκάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα, που έχει συσταθεί πριν την υποβολή της πρότασης και έχει τουλάχιστον δύο κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις
 • Υπό σύσταση και νέες επιχειρήσειςκάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που θα ασκεί οικονομική δραστηριότητα ή που δεν έχει κλείσει δύο διαχειριστικές χρήσεις

 

Για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις:

 • Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII
 • Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν και να υλοποιήσουν το επενδυτικό σχέδιο στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
 • Να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης
 • Να περιλαμβάνονται στις Μεσαίες ή Μικρές ή πολύ μικρές Επιχειρήσεις (ΜμΕ)
 • Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού /εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, ΙΚΕ, ΚοινΣΕπ, Συνεταιρισμός) και ατομικές επιχειρήσεις
 • Να τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του ΚΦΑΣ
 • Να μην είναι μέλος δικτύου με δικαίωμα δικαιοχρησίας (franchising)
 • Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση και να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης
 • Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις
 • Να μην έχουν προβεί σε παύση της ίδιας ή παρεμφερούς δραστηριότητας εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου κατά τη διετία πριν από την υποβολή της αίτησής τους ή να μην έχουν προγραμματίσει να προβούν σε παύση της εν λόγω δραστηριότητας
 • Να υποβάλλουν επιχειρηματικό σχέδιο, καθώς και το σύνολο των αναγκαίων στοιχείων, δικαιολογητικών και εντύπων
 • Να συμπεριλάβουν στα επενδυτικά τους σχέδια δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
 • Να μην τους έχουν επιβληθεί πρόστιμα για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας που έχουν αποκτήσει τελεσίδικη & δεσμευτική ισχύ
 • Να υποβάλλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά ΑΦΜ. Συνδεδεμένες ή συνεργαζόμενες επιχειρήσεις έχουν δικαίωμα υποβολής μόνο μίας πρότασης

 

Για τις νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις:

 • Να δραστηριοποιηθούν/νται στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII
 • Να δραστηριοποιηθούν/νται και να υλοποιήσουν το επενδυτικό σχέδιο στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
 • Να περιλαμβάνονται στις Μεσαίες ή Μικρές ή πολύ μικρές Επιχειρήσεις (ΜμΕ) Να λειτουργούν/ήσουν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, ΙΚΕ, ΚοινΣΕπ, Συνεταιρισμός) και ατομικές επιχειρήσεις
 • Να τηρούν/ήσουν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του ΚΦΑΣ
 • Να συμπεριλάβουν στα επενδυτικά τους σχέδια δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους

 

Επιδοτούμενες Δαπάνες

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος
 • Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός
 • Δαπάνες προσωπικού
 • Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού
 • Προβολή - Προώθηση - Δικτύωση
 • Δαπάνες προς τρίτους/ Τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη επιχειρήσεων
 • Λειτουργικές δαπάνες επιχείρησης (μόνο για τις υπό σύσταση)
 • Προμήθεια αναλώσιμων
 • Δαπάνες σχεδιασμού, ανάπτυξης ή/και πιστοποίησης πρωτότυπου προϊόντος/υπηρεσίας, διασφάλιση ποιότητας

 

Επενδυτικά Σχέδια & Επιδότηση

Επενδυτικά Σχέδια από 25.000 ευρώ έως 300.000 ευρώ


Επιδότηση 60%- 100%

 

Περίοδος Υποβολής 

2/4/2019- 30/9/2019

 

Δείτε την προκήρυξη στα συνημμένα που ακολουθούν.