Τα νέα
της Optimum Trust

Κυριακή, 12 Απριλίου 2020

Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης & της Απόφασης Απόρριψης Πράξεων ΕΣΠΑ στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας»Δημοσιεύθηκε η έβδομη (7η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» του ΕΣΠΑ, σχετικά με την ένταξη επιπλέον οκτακοσίων σαράντα τριών (843) επιχειρηματικών σχεδίων συνολικού προϋπολογισμού επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 59.546.907,53 ευρώ. Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 223.853.050,89 ευρώ. 

Παράλληλα, δημοσιεύθηκε η έβδομη (7η) Απόφαση Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» του ΕΣΠΑ σχετικά με την απόρριψη τριακοσίων οκτώ (308) πράξεων συνολικού Π/Υ δημόσιας δαπάνης 20.141.883,82 ευρώ.

 

Δείτε τις αποφάσεις στα συνημμένα που ακολουθούν.