Τα νέα
της Optimum Trust

Τετάρτη, 20 Μαϊος 2020

Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της πρόσκλησης Ψηφιακό ΒήμαΔημοσιεύθηκε η τρίτη (3η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ψηφιακό Βήμα».

 

Εντάσσονται επιπλέον χίλια οκτακόσια είκοσι ένα (1821) επιχειρηματικά σχέδια στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες, με συνολική δημόσια δαπάνη 24.925.330,96 ευρώ, είκοσι ένα (21) επιχειρηματικά σχέδια στις Περιφέρειες σε Μετάβαση, με συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 292.440,34 ευρώ, καθώς και οκτώ (8) επιχειρηματικά σχέδια στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 134.233,79 ευρώ. Με την Απόφαση αυτή το σύνολο των έργων που έχουν ενταχθεί στην Δράση ανέρχεται σε 4.724 και η συνολική δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται σε 70.619.887,33 ευρώ.  

 

Δείτε την απόφαση στα συνημμένα που ακολουθούν.