Τα νέα
της Optimum Trust

Πέμπτη, 08 Οκτωβρίου 2020

Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων ΕΣΠΑ στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας»Δημοσιεύθηκε η ένατη (9η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» του ΕΣΠΑ, σχετικά με την ένταξη επιπλέον εξακοσίων εβδομήντα τεσσάρων (674) επιχειρηματικών σχεδίων συνολικού προϋπολογισμού επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 46.161.728,48 ευρώ. Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 286.922.871 ευρώ

Δείτε τις εντάξεις στα συνημμένα που ακολουθούν.