Τα νέα
της Optimum Trust

Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2022

Νέα δράση ΕΣΠΑ- Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών & Φοροτεχνικών ΥπηρεσιώνΣτην έκδοση νέου επιχορηγούμενου προγράμματος υφιστάμενων & νεοσύστατων επιχειρήσεων προχώρησε το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων.

 

Η νέα Δράση αφορά στην αφορά στην ενίσχυση Αυτοαπασχολούμενων Λογιστών– Φοροτεχνικών, καθώς & Νομικών Προσώπων παροχής λογιστικών & φοροτεχνικών υπηρεσιών, προκειμένου να ανταποκριθούν άμεσα σε ανάγκες ψηφιακού εκσυγχρονισμού τους, λόγω των διευρυμένων & διαρκών αναγκών χρήσης ψηφιακών εφαρμογών για την παροχή των υπηρεσιών τους.

 

 

Δικαιούχοι της Δράσης

 

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν καταχωρηθεί στα οικεία Μητρώα που τηρούνται στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας:  

 

  • Αυτοαπασχολούμενοι λογιστές– φοροτεχνικοί κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή– φοροτεχνικού κατά τάξεις &
  • Νομικά Πρόσωπα παροχής λογιστικών & φοροτεχνικών υπηρεσιών

 

 

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

 

Οι ωφελούμενοι της Δράσης θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να ικανοποιούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

  • να υποβάλουν μία Αίτηση Χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ
  • να λειτουργούν νομίμως στη χώρανα έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ έως & τις 28/02/2022
  • να έχουν μέχρι τις 28/02/2022 ως ενεργό κωδικό δραστηριότητας έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του Κεφαλαίου 6: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ σε τουλάχιστον μία εγκατάσταση της επιχείρησης (έδρα ή/υποκατάστημα)
  • να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014

 

Επισημαίνεται ότι η εξέταση της ιδιότητας των Ωφελούμενων θα πραγματοποιηθεί με βάση στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί σε σχετικά Μητρώα που τηρούνται στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας είναι σε ισχύ μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2022.

 

 

Επιδοτούμενες Δαπάνες

 

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 1/1/2021.

 

Με στόχο τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό των δυνητικών ωφελούμενων επιχορηγούνται αποκλειστικά οι ακόλουθες δαπάνες προμήθειας:

 

  • Εξοπλισμός Τεχνολογιών Πληροφορικής Επικοινωνίας
  • Λογισμικά απαραίτητα για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό της επιχείρησης

 

Επισημαίνεται ότι στον εξοπλισμό ΤΠΕ συμπεριλαμβάνονται: Desktop PC περιφερειακά, laptop, servers, πολυμηχανήματα λοιπός εξοπλισμός πληροφορικής.

 

Επιλέξιμη δαπάνη είναι η αγορά λογισμικού με την μορφή Software as a Service (SaaS) εφόσον είναι απαραίτητη για την λειτουργία της επιχείρησης την ψηφιακή αναβάθμιση αυτής. Στην περίπτωση απόκτησης με την μορφή Software as a Service (SAAS), επιλέξιμο είναι το κόστος για ένα έτος.

 

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες κτήσης πάγιων στοιχείων για τα οποία το κόστος απόκτησης κάθε διακριτού στοιχείου εξοπλισμού δεν είναι μεγαλύτερο από 1.500 ευρώ ή άλλο όριο το οποίο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, δίνει τη δυνατότητα απόσβεσης του στοιχείου εντός του έτους απόκτησής του έως τα όρια που αναφέρονται ανωτέρω υπό προϋποθέσεις. 

 

Ενδεικτικά δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για: κινητά τηλέφωνα, tablets, συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας ή άλλες ομοειδείς συνδέσεις, οι κάθε είδους συνδρομές σε περιοδικά ή βιβλιοθήκες (έντυπες ή ηλεκτρονικές), καθώς ο ανακτήσιμος φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ).

 

 

Σχέδια & Επιδότηση

 

  • Επιχορήγηση έως 2.000€ εφόσον 0 =< έσοδα χρήσης 2020 =< 20.000 ευρώ
  • Επιχορήγηση έως 1.500€ εφόσον έσοδα χρήσης 2020 > 20.000 ευρώ

  

Οι δυνητικοί ωφελούμενοι, οι οποίοι έκαναν έναρξη εντός του 2021έως τις 28.02.2022, δύναται να αιτηθούν & να λάβουν ως ανώτερο όριο επιχορήγησης ποσό 1.500 ευρώ.

 

 

Επιδότηση 

 

100%

 

 

Περίοδος Υποβολής 

 

09/03/2022- 18/04/2022

 

 

Διάρκεια

 

6 μήνες

 

 

Δείτε την προκήρυξη στα συνημμένα που ακολουθούν.