Τα νέα
της Optimum Trust

Κυριακή, 27 Μαρτίου 2022

Νέα Δράση Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου: «Ενίσχυση υπό σύσταση & υφιστάμενων Πολύ Μικρών & Μικρών Επιχειρήσεων του Νοτίου Αιγαίου»Στην έκδοση επιχορηγούμενου προγράμματος υπό σύσταση & υφιστάμενων επιχειρήσεων προχώρησε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Ειδικότερα αφορά σε δράσεις ενίσχυσης υπό σύσταση & υφιστάμενων πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων μέσω της βελτίωσης των εταιρικών δομών και ικανοτήτων τους.

 

Στα πλαίσια της πρόσκλησης προβλέπεται να ενισχυθούν δράσεις που αφορούν τους τομείς της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: Αγροδιατροφή, Τουρισμός της εμπειρίας, Τεχνολογίες και εφαρμογές για το περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ. Κύριοι στόχοι της δράσης είναι:

 

 • Η δημιουργία νέων δυναμικών μικρών ή πολύ μικρών επιχειρηματικών μονάδων που θα συμβάλουν στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας της παραγωγικής βάσης προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής ανταγωνιστικότητας με ενσωμάτωση γνώσης
 • Ο αναπροσανατολισμός των τοπικών επιχειρήσεων σε οργανωτικές και λειτουργικές δομές που διευκολύνει την ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών και σε διεθνές επίπεδο
 • Στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας καθώς και στην αναβάθμιση του έμψυχου δυναμικού

 

Δικαιούχοι της Δράσης

 

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων, είναι οι ακόλουθες:

 

Οι δυνητικοί δικαιούχοι των κατηγοριών Γ1, Γ2 και Γ3 θα πρέπει να τηρούν τις παρακάτω γενικές προϋποθέσεις:

 

 • να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII
 • να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν και να υλοποιήσουν το επενδυτικό σχέδιο στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
 • να λειτουργήσουν ή να λειτουργήσουν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε.) και ατομικές επιχειρήσεις
 • να περιλαμβάνονται στις Μικρές ή Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις
 • να μην είναι μέλος δικτύου με δικαίωμα δικαιοχρησίας (franchising)
 • να τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Φ.Α.Σ.
 • να μη είναι υπόχρεες ανάκτησης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Δ.Ε.Κ., με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.
 • να δεσμευτούν ότι το επενδυτικό τους σχέδιο ή μέρος αυτού καθώς και οι δαπάνες που περιλαμβάνει δεν έχουν χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
 • να υποβάλλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.
 • να υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο, καθώς και το σύνολο των αναγκαίων στοιχείων, δικαιολογητικών και εντύπων, όπως ορίζονται από την παρούσα προκήρυξη

 

Γ1 Νέες Υφιστάμενες Επιχειρήσεις χωρίς διανομή κερδών: κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα. Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που θα υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

 

 • Να μην είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο
 • Να είναι μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις
 • Να μην έχουν παρέλθη πέντε έτη από την καταχώρισή τους κατά την χρονική στιγμή χορήγησης της ενίσχυσης
 • Να μην έχουν συσταθεί μέσω συγχώνευσης
 • Να μην έχουν αναλάβει τη δραστηριότητα άλλης επιχείρησης
 • Να έχουν συσταθεί μετά την 1/1/2018
 • Να μην έχουν προβεί σε διανομή κερδών σύμφωνα με το άρθρο 22 του καν. 651/2014
 • Να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης
 • Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, αι να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά
 • Να μην έχουν επιβληθεί πρόστιμα που έχουν αποκτήσει τελεσίδικη & δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας κι ειδικότερα:
  • Παράβαση «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας (3 πρόστιμα/ 3 έλεγχοι),
  • Αδήλωτη εργασία (2 πρόστιμα/ 2 έλεγχοι), για τους λόγους του άρθ. 39, παρ. 1, του Ν. 4488/2017

 

Γ2 Υφιστάμενες Επιχειρήσεις: κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα. Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που θα υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

 

 • Να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης
 • Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, και να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά
 • Να μην της έχουν επιβληθεί πρόστιμα που έχουν αποκτήσει τελεσίδικη & δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας κι ειδικότερα:
  • Παράβαση «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας (3 πρόστιμα/ 3 έλεγχοι),
  • Αδήλωτη εργασία (2 πρόστιμα/ 2 έλεγχοι), για τους λόγους του άρθ. 39, παρ. 1, του Ν. 4488/2017

 

Γ3 Υπό σύσταση Επιχειρήσεις: κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που θα ασκεί οικονομική δραστηριότητα. Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που θα υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

 

 • να διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης για εγκατάσταση εντός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου πριν την πρώτη εκταμίευση συμπεριλαμβανομένης της προκαταβολής
 • Με την σύσταση τους να πληρούν τους όρους του αρ. 22 του Καν. ΕΕ 651/2014 ήτοι: 
  • Να μην είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο
  • Να είναι μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις
  • Να μην έχουν συσταθεί μέσω συγχώνευσης
  • Να μην έχουν αναλάβει τη δραστηριότητα άλλης επιχείρησης

 

Επιδοτούμενες Δαπάνες

 

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις, περιβάλλον χώρος
 • Μηχανήματα, εξοπλισμός
 • Λογισμικά
 • Επαγγελματικό όχημα ΦΙΧ
 • Αποσβέσεις παγίων
 • Δαπάνες προσωπικού (μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού)
 • Ασφαλιστικές εισφορές επιχειρηματία
 • Εκπαίδευση προσωπικού
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Λειτουργικές δαπάνες
 • Προμήθεια αναλωσίμων & Α Υλών

 

Επενδυτικά Σχέδια & Επιδότηση

 

25.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ

 

Επιδότηση 

 

75%- 100%

 

Περίοδος Υποβολής 

 

23/02/2022- 15/04/2022

 

Δείτε την προκήρυξη στα συνημμένα που ακολουθούν.