Τα νέα
της Optimum Trust

Σάββατο, 18 Ιουνίου 2022

Νέα Δράση ΕΣΠΑ «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου Elevate Greece για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19- Β' Κύκλος»Στην έκδοση νέου προγράμματος στήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων προχώρησε το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων.

 

Η νέα δράση, προϋπολογισμού 34 εκ/€ με τίτλο «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου «Elevate Greece» για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19- Β΄ Κύκλος», στοχεύει στην ενίσχυση της ρευστότητας των νεοφυών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (που δραστηριοποιούνται σε τομείς της Έξυπνης Εξειδίκευσης- RIS3) του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων «Elevate Greece».

 

Ο 2ος κύκλος της Δράσης έρχεται να υποστηρίξει τις εν λόγω επιχειρήσεις με τη μορφή μη επιστρεπτέας ενίσχυσης (κεφάλαιο κίνησης), ώστε αυτές να παραμείνουν βιώσιμες και να μη χαθούν θέσεις εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις αντίξοες συνθήκες της κρίσης του COVID-19 και την παρατεταμένη έξαρση της νόσου.

 

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης έως 80% των εξόδων της επιχείρησης για το έτος αναφοράς (2020 ή 2021) με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000 ευρώ & μέγιστο τα 100.000 ευρώ.

 

Ειδικότερα, ο υπολογισμός του αναλογούντος κεφαλαίου κίνησης (δημόσια χρηματοδότηση), προκύπτει από το άθροισμα των δηλωθέντων ποσών των πεδίων του έντυπου Ε3 του προηγούμενου έτους (χρήση 2020 ή 2021): 102, 202, 181, 281, 481, 185, 285, 485 πολλαπλασιαζόμενο με 80%.

 

Δικαιούχοι της Δράσης: 

 

 • να είναι εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων/Ε.Μ.Ν.Ε. Elevate Greece, www.elevategreece.gr που συστάθηκε & τηρείται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Καινοτομίας, Διεύθυνση Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας & Καινοτομίας/Τμήμα Γ’ Καινοτομίας
 • η δραστηριότητα της επιχείρησης να είναι συμβατή με τομέα της εθνικής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης RIS3
 • να είναι πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα I του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014
 • να έχουν κάνει έναρξη έως την 31.12.2021
 • να δραστηριοποιούνται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ, σύμφωνα με το Παράρτημα I «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)». O ΚΑΔ να είναι δηλωμένος είτε ως κυρίας δραστηριότητας είτε ως δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα
 • να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/ εμπορικού χαρακτήρα: ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, με έδρα την Ελληνική Επικράτεια, ή κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις με έδρα στην αλλοδαπή, που διατηρούν υποκατάστημα στην Ελλάδα, εφ’ όσον αυτό διαθέτει Ελληνικό ΑΦΜ & είναι εγγεγραμμένο στο Γ.Ε.ΜΗ/Γενικό Εμπορικό Μητρώο
 • να δραστηριοποιούνται εντός της ελληνικής επικράτειας, ήτοι να έχουν ελληνικό ΑΦΜ ή πιστοποιητικό από το Γ.Ε.ΜΗ/ Γενικό Εμπορικό Μητρώο
 • το άθροισμα των δαπανών να ισούται ή να είναι μεγαλύτερο των 6.250,00 ευρώ
 • οι επιχειρήσεις να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014
 • να έχουν υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος & ΦΠΑ (εφ’ όσον είναι υποκείμενες) για το έτος αναφοράς 2020 εμπρόθεσμα, σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία, ή Υπεύθυνη Δήλωση για όσες επιχειρήσεις επιλέξουν ως έτος αναφοράς το 2021, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV. Σε περίπτωση που μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος έχει υποβληθεί τροποποιητική δήλωση Ε3, πρέπει να υποβληθούν & οι δύο για να διαπιστωθεί ότι πράγματι έχουν δαπανηθεί τα ποσά των προαναφερθέντων πεδίων της τελευταίας χρονικά εμπρόθεσμης δήλωσης
 • Σε περίπτωση επιχορήγησης κεφαλαίου κίνησης στο πλαίσιο του συνόλου των δράσεων μη επιστρεπτέας ενίσχυσης επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 του ΕΣΠΑ 2014-2020, το συνολικό ποσό των επιχορηγήσεων από την παρούσα Δράση και τις λοιπές ως άνω Δράσεις, δεν πρέπει να υπερβαίνει το άθροισμα των ποσών που αναγράφονται στους Κωδικούς του Ε3 για το έτος αναφοράς, βάσει των οποίων υπολογίζεται η επιχορήγηση της παρούσας Πρόσκλησης
 • Οι εγγεγραμμένες επιχειρήσεις που χρηματοδοτήθηκαν με την με Α.Π. 1729/262/A2/ 16.03.2021 Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μπορούν να ενισχυθούν αθροιστικά και από τις δύο προσκλήσεις με μέγιστο συνολικό ποσό 100.000€. Μία επιχείρηση δεν δύναται να επιδοτηθεί και από τις δύο προσκλήσεις για το ίδιο έτος αναφοράς, ήτοι το έτος 2020

 

 

Σχέδια & Επιδότηση

 

Σχέδια από 5.000€ έως 100.000€

 

 

Επιδότηση 

 

100%

 

Περίοδος Υποβολής 

 

22/06/2022- 31/10/2022

 

Δείτε την προκήρυξη στα συνημμένα που ακολουθούν.