Τρέχοντα
προγράμματα επιδότησης

Δράσεις του ΕΣΠΑ 2014-2020

Ανακοινώθηκαν οι πρώτες δράσεις επιδότησης ανέργων, επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών, από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020. Οι νέες δράσεις αφορούν την λήψη επιδότησης, τόσο για την κατηγορία υπό ίδρυση επιχειρήσεις (start up), όσο και για υπάρχουσες επιχειρήσεις.

Δείτε παρακάτω τις προδιαγραφές των ενεργών προγραμμάτων και επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε όλες τις πιθανές λύσεις.


Εκσυγχρονισμός- αναβάθμιση μεσαίων επιχειρήσεων Στερεάς Ελλάδας

Δικαιούχοι: όλες οι υφιστάμενες ΜΕΣΑΙΕΣ επιχειρήσεις
Προϋπολογισμός: 500.000€- 5.500.000€


Περίοδος υποβολής: 2/4/2019 – 28/6/2019


Ποσοστό Επιδότησης:
35%
50%
Προκαταβολή:

40%
Διάρκεια: 30 μήνες ή 2,5 έτη
Δαπάνες: Κτίρια, Μηχανήματα, Εξοπλισμός, Συστήματα Πιστοποίησης – Διαχείρισης Ποιότητας, Μεταφορικά μέσα, Έπιπλα γραφείου, Τυποποίηση και Πιστοποίηση Προϊόντων, Σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου, Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο ή/και υφιστάμενο προσωπικό)

ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

ΟΑΕΔ: 2η Επιχειρηματική Ευκαιρία

Δικαιούχοι: νέες επιχειρήσεις από ανέργους που διέκοψαν την δραστηριότητά τους από 1/1/2012-6/8/2018
Προϋπολογισμός: 12.000€ - 36.000€


Περίοδος υποβολής: 20/02/2019 - εξάντληση προϋπολογισμού


Ποσοστό Επιδότησης:
100%
Διάρκεια: 12- 24 μήνες
Δαπάνες: Λειτουργικά Έξοδα της νέας επιχείρησης

ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ


Περίοδος Υποβολής: 28/3/2019 - 29/5/2019

Ποσοστό Επιδότησης:

25%
80%

ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Ταμείο Επιχειρηματικότητας

Δικαιούχοι: πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
Ύψος δανείου: από 10.000€ - 1.500.000€ με μέγιστο το 50% του κύκλου εργασιών
Τελικό επιτόκιο δανεισμού: 4,50% τελικό


Διάρκεια δανείου:48 μήνες


Χρήση: για αγορές εμπορευμάτων- παγίων- εξόδων


Περίοδος υποβολής: 22/3/2019


ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Επιχειρούμε Έξω

Δικαιούχοι: όλες οι υφιστάμενες μεταποιητικές επιχειρήσεις με έναρξη ως 31/12/2016
Προϋπολογισμός: 20.000€- 100.000€


Περίοδος υποβολής: 8/1/2018- εξάντληση προϋπολογισμού


Ποσοστό Επιδότησης:
50%
Διάρκεια: 30 μήνες.
Δαπάνες: όλες οι απαιτούμενες δαπάνες συμμετοχής σε εκθέσεις εξωτερικού

ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός Μεσαίων Επιχειρήσεων

Δικαιούχοι: όλες οι υφιστάμενες ΜΕΣΑΙΕΣ επιχειρήσεις
Προϋπολογισμός: 50.000€- 400.000€


Περίοδος υποβολής: 27/6/2018 - εξάντληση προϋπολογισμού


Ποσοστό Επιδότησης:
50%
Προκαταβολή:

40%
Διάρκεια: 24 μήνες ή 2 έτη
Δαπάνες: Μηχανήματα, Εξοπλισμός, Συστήματα Πιστοποίησης – Διαχείρισης Ποιότητας, Σχεδιασμός, Τυποποίηση και Πιστοποίηση Προϊόντων, Μεταφορικά μέσα, Σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου, Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)

ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Ψηφιακό Άλμα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Δικαιούχοι: όλες οι υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν κλείσει δύο(2) χρήσεις
Προϋπολογισμός: 55.000€ - 400.000€


Περίοδος υποβολής: 11/6/2018 - 15/11/2018


Ποσοστό Επιδότησης:
50%
Προκαταβολή:

40%
Διάρκεια: 18 μήνες ή 1,5 έτος
Δαπάνες: Εξοπλισμός πληροφορικής, λογισμικό, e-shop, διαφήμιση, e-security, νέο μισθολογικό κόστος

ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Επιχορήγηση υφισταμένων Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.)

Δικαιούχοι: όλοι οι υφιστάμενοι φορείς με βεβαίωση εγγραφής ως 30/6/2018
Προϋπολογισμός: 25.000€ - 200.000€


Περίοδος υποβολής: 12ος 2018


Ποσοστό Επιδότησης:
80%
100%
Προκαταβολή:

40%
Διάρκεια: 18 μήνες
Δαπάνες: Λειτουργικά έξοδα, αμοιβές τρίτων, δαπάνες προβολής- δικτύωσης, μισθολογικό κόστος, δαπάνες διαμόρφωσης έδρας, αποσβέσεις παγίων, προμήθεια αναλωσίμων, προμήθεια πρώτων υλών & εμπορευμάτων, προμήθεια εξοπλισμού

ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Eργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας Εμπόριο - Εστίαση - Εκπαίδευση

Δικαιούχοι: όλες οι υφιστάμενες επιχειρήσεις με τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
Προϋπολογισμός: 10.000€ - 150.000€


Περίοδος υποβολής: 27/02/2019 – 20/05/2019


Ποσοστό Επιδότησης:
50%
Προκαταβολή:

40%
Διάρκεια: 24 μήνες
Δαπάνες: Κτίρια, Μηχανήματα, Εξοπλισμός, Λογισμικό, συμβουλευτικές υπηρεσίες, πιστοποίηση υπηρεσιών, προβολή- διαφήμιση, νέο μισθολογικό κόστος

ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας

Δικαιούχοι: όλες οι υφιστάμενες επιχειρήσεις με τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
Προϋπολογισμός: 20.000€ - 200.000€


Περίοδος υποβολής: 20/02/2019 - εξάντληση προϋπολογισμού


Ποσοστό Επιδότησης:
50%
65%
Προκαταβολή:

40%
Διάρκεια: 24 μήνες
Δαπάνες: Κτίρια, Μηχανήματα, Εξοπλισμός, Λογισμικό, συμβουλευτικές υπηρεσίες, πιστοποίηση υπηρεσιών, προβολή- διαφήμιση, νέο μισθολογικό κόστος

ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Τελευταία Νέα

«
»