Τρέχοντα
προγράμματα επιδότησης

Δράσεις του ΕΣΠΑ 2014-2020

Ανακοινώθηκαν οι πρώτες δράσεις επιδότησης ανέργων, επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών, από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020. Οι νέες δράσεις αφορούν την λήψη επιδότησης, τόσο για την κατηγορία υπό ίδρυση επιχειρήσεις (start up), όσο και για υπάρχουσες επιχειρήσεις.

Δείτε παρακάτω τις προδιαγραφές των ενεργών προγραμμάτων και επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε όλες τις πιθανές λύσεις.


Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας

Δικαιούχοι: όλες οι υφιστάμενες επιχειρήσεις με τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
Προϋπολογισμός: 20.000€ - 200.000€


Περίοδος υποβολής: 20/02/2019 - εξάντληση προϋπολογισμού


Ποσοστό Επιδότησης:
50%
65%
Προκαταβολή:

40%
Διάρκεια: 24 μήνες
Δαπάνες: Κτίρια, Μηχανήματα, Εξοπλισμός, Λογισμικό, συμβουλευτικές υπηρεσίες, πιστοποίηση υπηρεσιών, προβολή- διαφήμιση, νέο μισθολογικό κόστος

ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Εκσυγχρονισμός- αναβάθμιση μεσαίων επιχειρήσεων Στερεάς Ελλάδας

Δικαιούχοι: όλες οι υφιστάμενες ΜΕΣΑΙΕΣ επιχειρήσεις
Προϋπολογισμός: 500.000€- 5.500.000€


Περίοδος υποβολής: 2/4/2019 – 31/7/2019


Ποσοστό Επιδότησης:
35%
50%
Προκαταβολή:

40%
Διάρκεια: 30 μήνες ή 2,5 έτη
Δαπάνες: Κτίρια, Μηχανήματα, Εξοπλισμός, Συστήματα Πιστοποίησης – Διαχείρισης Ποιότητας, Μεταφορικά μέσα, Έπιπλα γραφείου, Τυποποίηση και Πιστοποίηση Προϊόντων, Σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου, Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο ή/και υφιστάμενο προσωπικό)

ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

ΟΑΕΔ: 2η Επιχειρηματική Ευκαιρία

Δικαιούχοι: νέες επιχειρήσεις από ανέργους που διέκοψαν την δραστηριότητά τους από 1/1/2012-6/8/2018
Προϋπολογισμός: 12.000€ - 36.000€


Περίοδος υποβολής: 20/02/2019 - εξάντληση προϋπολογισμού


Ποσοστό Επιδότησης:
100%
Διάρκεια: 12- 24 μήνες
Δαπάνες: Λειτουργικά Έξοδα της νέας επιχείρησης

ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ


Ταμείο Επιχειρηματικότητας

Δικαιούχοι: πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
Ύψος δανείου: από 10.000€ - 1.500.000€ με μέγιστο το 50% του κύκλου εργασιών
Τελικό επιτόκιο δανεισμού: 4,50% τελικό


Διάρκεια δανείου: 48 μήνες


Χρήση: για αγορές εμπορευμάτων- παγίων- εξόδων


Περίοδος υποβολής: 22/3/2019


ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Επιχορήγηση υφισταμένων Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.)

Δικαιούχοι: όλοι οι υφιστάμενοι φορείς με βεβαίωση εγγραφής ως 30/6/2018
Προϋπολογισμός: 25.000€ - 200.000€


Περίοδος υποβολής: 12ος 2018


Ποσοστό Επιδότησης:
80%
100%
Προκαταβολή:

40%
Διάρκεια: 18 μήνες
Δαπάνες: Λειτουργικά έξοδα, αμοιβές τρίτων, δαπάνες προβολής- δικτύωσης, μισθολογικό κόστος, δαπάνες διαμόρφωσης έδρας, αποσβέσεις παγίων, προμήθεια αναλωσίμων, προμήθεια πρώτων υλών & εμπορευμάτων, προμήθεια εξοπλισμού

ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Τελευταία Νέα

«
»