Τρέχοντα
προγράμματα επιδότησης

Δράσεις του ΕΣΠΑ 2014-2020

Ανακοινώθηκαν οι πρώτες δράσεις επιδότησης ανέργων, επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών, από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020. Οι νέες δράσεις αφορούν την λήψη επιδότησης, τόσο για την κατηγορία υπό ίδρυση επιχειρήσεις (start up), όσο και για υπάρχουσες επιχειρήσεις.

Δείτε παρακάτω τις προδιαγραφές των ενεργών προγραμμάτων και επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε όλες τις πιθανές λύσεις.

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

Δικαιούχοι: άνεργοι και ατομικές επιχειρήσεις
Προϋπολογισμός: 15.000€- 60.000€
Περίοδος Υποβολής: Σε αναμονή


Ποσοστό Επιδότησης:

100%
Προκαταβολή:

40%
Διάρκεια: 24 μήνες ή 2 έτη
Δαπάνες: α) όλες οι λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης συμπεριλαμβανομένου του μισθολογικού κόστους, β) κόστος κατασκευής έδρας, γ) αγορά απαραίτητου εξοπλισμού λειτουργίας

ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Αναβάθμιση Πολύ Μικρών & Μικρών Επιχειρήσεων για την Ανάπτυξη των Ικανοτήτων τους στις Νέες Αγορές

Δικαιούχοι: όλες οι υφιστάμενες επιχειρήσεις με έναρξη ως 31/12/2015
Προϋπολογισμός: 15.000€- 200.000€
Περίοδος Υποβολής: Σε αναμονή

Ποσοστό Επιδότησης:

40%
50%
Προκαταβολή:

40%
Διάρκεια: 24 μήνες ή 2 έτη
Δαπάνες: όλες οι παραγωγικές δαπάνες ανακαίνισης- αναδιοργάνωσης υπάρχουσας έδρας, ή/ και ίδρυση νέας έδρας ή υποκαταστήματος με ίδιο ή/ και άλλο αντικείμενο εργασιών

ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Κατηγορία Δικαιούχων A: Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης μέχρι την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.
Κατηγορία Δικαιούχων Β: Τουριστικά Καταλύματα που έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει, μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης, έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 55 ή/και τους ΚΑΔ: 41.20.20.01, 41.20.20.02, δεν διαθέτουν άδεια (σήμα) λειτουργίας, και το ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα.
Προϋπολογισμός: 25.000€- 400.000€
Περίοδος Υποβολής: 18/12/2017- 15/05/2018

Ποσοστό Επιδότησης:

45%
50%Διάρκεια: 30 Μήνες

Δαπάνες: όλες οι παραγωγικές δαπάνες ίδρυσης της επιχείρησης

ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Ταμείο Επιχειρηματικότητας

Δικαιούχοι: πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
Ύψος δανείου: από 10.000€- 300.000€ με μέγιστο το 50% του κύκλου εργασιών
Τελικό επιτόκιο δανεισμού: 4,50% τελικό


Διάρκεια δανείου:48 μήνες


Χρήση: για αγορές εμπορευμάτων- παγίων- εξόδων


Περίοδος υποβολής: 1/2/2018


ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Επιχειρούμε Έξω

Δικαιούχοι: όλες οι υφιστάμενες μεταποιητικές επιχειρήσεις με έναρξη ως 31/12/2016
Προϋπολογισμός: 20.000€- 100.000€


Περίοδος υποβολής: 8/1/2018- εξάντληση προϋπολογισμού


Ποσοστό Επιδότησης:
50%
Διάρκεια: 30 μήνες.
Δαπάνες: όλες οι απαιτούμενες δαπάνες συμμετοχής σε εκθέσεις εξωτερικού

ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός Μεσαίων Επιχειρήσεων

Δικαιούχοι: όλες οι υφιστάμενες ΜΕΣΑΙΕΣ επιχειρήσεις
Προϋπολογισμός: 50.000€- 400.000€


Περίοδος υποβολής: 27/6/2018 - εξάντληση προϋπολογισμού


Ποσοστό Επιδότησης:
50%
Προκαταβολή:

40%
Διάρκεια: 24 μήνες ή 2 έτη
Δαπάνες: Μηχανήματα, Εξοπλισμός, Συστήματα Πιστοποίησης – Διαχείρισης Ποιότητας, Σχεδιασμός, Τυποποίηση και Πιστοποίηση Προϊόντων, Μεταφορικά μέσα, Σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου, Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)

ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Ψηφιακό Βήμα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Δικαιούχοι: όλες οι υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν κλείσει δύο(2) χρήσεις
Προϋπολογισμός: 5.000€- 50.000€


Περίοδος υποβολής: 11/6/2018 - 15/11/2018


Ποσοστό Επιδότησης:
50%
Προκαταβολή:

40%
Διάρκεια: 12 μήνες ή 1 έτος
Δαπάνες: Εξοπλισμός πληροφορικής, λογισμικό, e-shop, διαφήμιση, e-security, νέο μισθολογικό κόστος

ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Ψηφιακό Άλμα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Δικαιούχοι: όλες οι υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν κλείσει δύο(2) χρήσεις
Προϋπολογισμός: 55.000€ - 400.000€


Περίοδος υποβολής: 11/6/2018 - 15/11/2018


Ποσοστό Επιδότησης:
50%
Προκαταβολή:

40%
Διάρκεια: 18 μήνες ή 1,5 έτος
Δαπάνες: Εξοπλισμός πληροφορικής, λογισμικό, e-shop, διαφήμιση, e-security, νέο μισθολογικό κόστος

ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Εξωστρέφεια - Διεθνοποίηση Δυτικής Ελλάδας

Δικαιούχοι: όλες οι υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν κλείσει δύο(2) χρήσεις
Προϋπολογισμός: 30.000€ - 300.000€


Περίοδος υποβολής: 4/6/2018 - 6/9/2018


Ποσοστό Επιδότησης:
50%
60%
Προκαταβολή:

40%
Διάρκεια: 24 μήνες ή 2 έτη
Δαπάνες: Κτίρια, Μηχανήματα, Εξοπλισμός, Λογισμικό, συμβουλευτικές υπηρεσίες, πιστοποίηση και τυποποίηση προϊόντων- υπηρεσιών, προβολή- διαφήμιση προϊόντων- υπηρεσιών, εκθέσεις, νέο μισθολογικό κόστος

ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Επιχορήγηση υφισταμένων Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.)

Δικαιούχοι: όλοι οι υφιστάμενοι φορείς με βεβαίωση εγγραφής ως 30/6/2018
Προϋπολογισμός: 25.000€ - 200.000€


Περίοδος υποβολής: 12ος 2018


Ποσοστό Επιδότησης:
80%
100%
Προκαταβολή:

40%
Διάρκεια: 18 μήνες
Δαπάνες: Λειτουργικά έξοδα, αμοιβές τρίτων, δαπάνες προβολής- δικτύωσης, μισθολογικό κόστος, δαπάνες διαμόρφωσης έδρας, αποσβέσεις παγίων, προμήθεια αναλωσίμων, προμήθεια πρώτων υλών & εμπορευμάτων, προμήθεια εξοπλισμού

ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Eργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας Εμπόριο - Εστίαση - Εκπαίδευση

Δικαιούχοι: όλες οι υφιστάμενες επιχειρήσεις με τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
Προϋπολογισμός: 10.000€ - 150.000€


Περίοδος υποβολής: 27/02/2019 – 9/05/2019


Ποσοστό Επιδότησης:
50%
Προκαταβολή:

40%
Διάρκεια: 24 μήνες
Δαπάνες: Κτίρια, Μηχανήματα, Εξοπλισμός, Λογισμικό, συμβουλευτικές υπηρεσίες, πιστοποίηση υπηρεσιών, προβολή- διαφήμιση, νέο μισθολογικό κόστος

ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας

Δικαιούχοι: όλες οι υφιστάμενες επιχειρήσεις με τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
Προϋπολογισμός: 20.000€ - 200.000€


Περίοδος υποβολής: 20/02/2019 - εξάντληση προϋπολογισμού


Ποσοστό Επιδότησης:
50%
65%
Προκαταβολή:

40%
Διάρκεια: 24 μήνες
Δαπάνες: Κτίρια, Μηχανήματα, Εξοπλισμός, Λογισμικό, συμβουλευτικές υπηρεσίες, πιστοποίηση υπηρεσιών, προβολή- διαφήμιση, νέο μισθολογικό κόστος

ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Τελευταία Νέα

«
»