Τρέχοντα
προγράμματα επιδότησης

Δράσεις του ΕΣΠΑ 2014-2020

Ανακοινώθηκαν οι πρώτες δράσεις επιδότησης ανέργων, επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών, από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020. Οι νέες δράσεις αφορούν την λήψη επιδότησης, τόσο για την κατηγορία υπό ίδρυση επιχειρήσεις (start up), όσο και για υπάρχουσες επιχειρήσεις.

Δείτε παρακάτω τις προδιαγραφές των ενεργών προγραμμάτων και επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε όλες τις πιθανές λύσεις.


Εκσυγχρονισμός- αναβάθμιση επιχειρήσεων Περιφέρειας Θεσσαλίας: «Επανεπενδύω στη Θεσσαλία»

Δικαιούχοι: όλες οι υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Προϋπολογισμός: 80.000€ - 400.000€


Περίοδος υποβολής: 16/5/2019 – 31/10/2019


Ποσοστό Επιδότησης:
50%
60%
Προκαταβολή:

40%
Διάρκεια: 24μήνες ή 2έτη
Δαπάνες: Κτίρια, Μηχανήματα, Εξοπλισμός, Συστήματα Πιστοποίησης – Διαχείρισης Ποιότητας, Μεταφορικά μέσα, Έπιπλα γραφείου, Τυποποίηση και Πιστοποίηση Προϊόντων, Σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου, Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)

ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Δράση επιχορήγησης Νέων & Υπό Σύσταση Επιχειρήσεων «Επενδύω στη Θεσσαλία», της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Δικαιούχοι: όλες νέες & υπό σύσταση
Προϋπολογισμός: 50.000€- 400.000€


Περίοδος υποβολής: 17/9/2019 – 18/10/2019


Ποσοστό Επιδότησης:
60%
70%
Προκαταβολή:

40%
Διάρκεια: 24μήνες ή 2έτη
Δαπάνες:Κτίρια, Μηχανήματα, Εξοπλισμός, Συστήματα Πιστοποίησης – Διαχείρισης Ποιότητας, Μεταφορικά μέσα, Έπιπλα γραφείου, Τυποποίηση και Πιστοποίηση Προϊόντων, Σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου, Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό), Λειτουργικές Δαπάνες

ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Ενίσχυση των Δημιουργικών Επιχειρήσεων» Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Δικαιούχοι: υπό σύσταση & νέες με σύσταση μετά την 1/1/2015 επιχειρήσεις

Προϋπολογισμός:25.000€- 300.000€


Περίοδος υποβολής: 2/4/2019 – 4/11/2019


Ποσοστό Επιδότησης:
60%
100%
Προκαταβολή:

40%
Διάρκεια: 24 μήνες ή 2έτη
Δαπάνες: Κτίρια, Μηχανήματα, Μεταφορικά Μέσα, Εξοπλισμός, Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού, Τυποποίηση και Πιστοποίηση Προϊόντων, Σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου, Λειτουργικές δαπάνες επιχείρησης(μόνο για υπό σύσταση), Προμήθεια αναλωσίμων, Μισθολογικό κόστος εργαζομένων

ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αναβάθμισή τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και συστημάτων αυτοματισμού» της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Δικαιούχοι: υφιστάμενες & νέες επιχειρήσεις με σύσταση έως την 2/7/2019

Προϋπολογισμός: 3.000€- 200.000€


Περίοδος υποβολής: 11/7/2019 – 1/11/2019


Ποσοστό Επιδότησης:
65%
70%
Προκαταβολή:

40%
Διάρκεια: 18 μήνες ή 1,5έτη
Δαπάνες:Λογισμικό και υπηρεσίες λογισμικού, Συστήματα αυτοματισμού, Ιστοσελίδα & e-shop, Ηλεκτρονικός εξοπλισμός, Δαπάνες προβολής, Σύνταξη σχεδίου

ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Επιχειρηματική εκκίνηση, ενίσχυση νέων και υπό σύσταση επιχειρήσεων» Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Δικαιούχοι: υπό σύσταση & νέες με σύσταση μετά την 1/1/2015 επιχειρήσεις

Προϋπολογισμός: 25.000€- 300.000€


Περίοδος υποβολής: 21/5/2019 – 4/11/2019


Ποσοστό Επιδότησης:
60%
100%
Προκαταβολή:

40%
Διάρκεια: 30 μήνες ή 2,5έτη
Δαπάνες: Κτίρια, Μηχανήματα, Μεταφορικά Μέσα, Εξοπλισμός, Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού, Τυποποίηση και Πιστοποίηση Προϊόντων, Σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου, Λειτουργικές δαπάνες επιχείρησης, Προμήθεια αναλωσίμων, Μισθολογικό κόστος εργαζομένων

ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

ΟΑΕΔ: Ιδρυση νέων επιχειρήσεων ανέργων- Αυτοαπασχόληση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 10.000 ανέργων, ηλικίας 18-66 ετών

Δικαιούχοι: νέες επιχειρήσεις από ανέργους ηλικίας 18-66 ετών
Προϋπολογισμός: 12.000€ - 24.000€


Περίοδος υποβολής: 10/7/2019 – εξάντληση προϋπολογισμού


Ποσοστό Επιδότησης:
100%
Διάρκεια: 12μήνες
Δαπάνες: Λειτουργικά Έξοδα της νέας επιχείρησης

ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας

Δικαιούχοι: όλες οι υφιστάμενες επιχειρήσεις με τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
Προϋπολογισμός: 20.000€ - 200.000€


Περίοδος υποβολής: 20/02/2019 - εξάντληση προϋπολογισμού


Ποσοστό Επιδότησης:
50%
65%
Προκαταβολή:

40%
Διάρκεια: 24 μήνες
Δαπάνες: Κτίρια, Μηχανήματα, Εξοπλισμός, Λογισμικό, συμβουλευτικές υπηρεσίες, πιστοποίηση υπηρεσιών, προβολή- διαφήμιση, νέο μισθολογικό κόστος

ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Εκσυγχρονισμός- αναβάθμιση μεσαίων επιχειρήσεων Στερεάς Ελλάδας

Δικαιούχοι: όλες οι υφιστάμενες ΜΕΣΑΙΕΣ επιχειρήσεις
Προϋπολογισμός: 500.000€- 5.500.000€


Περίοδος υποβολής: 2/4/2019 – 31/7/2019


Ποσοστό Επιδότησης:
35%
50%
Προκαταβολή:

40%
Διάρκεια: 30 μήνες ή 2,5 έτη
Δαπάνες: Κτίρια, Μηχανήματα, Εξοπλισμός, Συστήματα Πιστοποίησης – Διαχείρισης Ποιότητας, Μεταφορικά μέσα, Έπιπλα γραφείου, Τυποποίηση και Πιστοποίηση Προϊόντων, Σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου, Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο ή/και υφιστάμενο προσωπικό)

ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

ΟΑΕΔ: 2η Επιχειρηματική Ευκαιρία

Δικαιούχοι: νέες επιχειρήσεις από ανέργους που διέκοψαν την δραστηριότητά τους από 1/1/2012-6/8/2018
Προϋπολογισμός: 12.000€ - 36.000€


Περίοδος υποβολής: 20/02/2019 - εξάντληση προϋπολογισμού


Ποσοστό Επιδότησης:
100%
Διάρκεια: 12- 24 μήνες
Δαπάνες: Λειτουργικά Έξοδα της νέας επιχείρησης

ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ


Ταμείο Επιχειρηματικότητας

Δικαιούχοι: πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
Ύψος δανείου: από 10.000€ - 1.500.000€ με μέγιστο το 50% του κύκλου εργασιών
Τελικό επιτόκιο δανεισμού: 4,50% τελικό


Διάρκεια δανείου: 48 μήνες


Χρήση: για αγορές εμπορευμάτων- παγίων- εξόδων


Περίοδος υποβολής: 22/3/2019


ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Επιχειρούμε Έξω

Δικαιούχοι: όλες οι υφιστάμενες μεταποιητικές επιχειρήσεις με έναρξη ως 31/12/2016
Προϋπολογισμός: 20.000€- 100.000€


Περίοδος υποβολής: 8/1/2018- 20/12/2019


Ποσοστό Επιδότησης:
50%
Διάρκεια: 30 μήνες.
Δαπάνες: όλες οι απαιτούμενες δαπάνες συμμετοχής σε εκθέσεις εξωτερικού

ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός Μεσαίων Επιχειρήσεων

Δικαιούχοι: όλες οι υφιστάμενες ΜΕΣΑΙΕΣ επιχειρήσεις
Προϋπολογισμός: 50.000€- 400.000€


Περίοδος υποβολής: 27/6/2018 - εξάντληση προϋπολογισμού


Ποσοστό Επιδότησης:
50%
Προκαταβολή:

40%
Διάρκεια: 24 μήνες ή 2 έτη
Δαπάνες: Μηχανήματα, Εξοπλισμός, Συστήματα Πιστοποίησης – Διαχείρισης Ποιότητας, Σχεδιασμός, Τυποποίηση και Πιστοποίηση Προϊόντων, Μεταφορικά μέσα, Σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου, Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)

ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Επιχορήγηση υφισταμένων Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.)

Δικαιούχοι: όλοι οι υφιστάμενοι φορείς με βεβαίωση εγγραφής ως 30/6/2018
Προϋπολογισμός: 25.000€ - 200.000€


Περίοδος υποβολής: 12ος 2018


Ποσοστό Επιδότησης:
80%
100%
Προκαταβολή:

40%
Διάρκεια: 18 μήνες
Δαπάνες: Λειτουργικά έξοδα, αμοιβές τρίτων, δαπάνες προβολής- δικτύωσης, μισθολογικό κόστος, δαπάνες διαμόρφωσης έδρας, αποσβέσεις παγίων, προμήθεια αναλωσίμων, προμήθεια πρώτων υλών & εμπορευμάτων, προμήθεια εξοπλισμού

ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Ενίσχυση επιχειρήσεων αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών

Δικαιούχοι: Αστικά & Υπεραστικά ΚΤΕΛ
Προϋπολογισμός: έως 330.000€


Περίοδος υποβολής: 2/7/2019- 31/10/2019


Ποσοστό Επιδότησης:
60%
Προκαταβολή:

40%
Διάρκεια: 18 μήνεςή 1,5 έτος
Δαπάνες: Συστήματα Έξυπνου Εισιτηρίου, προγραμματισμού και βελτιστοποίησης δρομολογίων, Τηλεματικής & Πληροφόρησης επιβατών, Ψυχαγωγίας, Wi-Fi, Πιστοποίηση υπηρεσιών ή/και διαδικασιών

ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Τελευταία Νέα

«
»