Τρέχοντα
προγράμματα επιδότησης

Δράσεις του ΕΣΠΑ 2014-2020

Ανακοινώθηκαν οι πρώτες δράσεις επιδότησης ανέργων, επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών, από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020. Οι νέες δράσεις αφορούν την λήψη επιδότησης, τόσο για την κατηγορία υπό ίδρυση επιχειρήσεις (start up), όσο και για υπάρχουσες επιχειρήσεις.

Δείτε παρακάτω τις προδιαγραφές των ενεργών προγραμμάτων και επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε όλες τις πιθανές λύσεις.


Ενίσχυση μικρών & πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την COVID-19

Δικαιούχοι: Υφιστάμενες επιχειρήσεις με έναρξη πριν την 1/1/2019
Προϋπολογισμός: 5.000€- 50.000€

covid


Περίοδος υποβολής: 13/10/2020 - 20/11/2020


Ποσοστό Επιδότησης:
100%
Διάρκεια: ως 31/12/2021
Δαπάνες: Αγορές εμπορευμάτων & πρώτων υλών, δαπάνες για παροχή υπηρεσιών, ενοίκια, έξοδα μισθοδοσίας, διάφορα λειτουργικά έξοδα

ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Ενίσχυση της ίδρυσης- εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων με έμφαση στην καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Δικαιούχοι: Υπό σύσταση, νέες, υφιστάμενες επιχειρήσεις
Προϋπολογισμός: 10.000€- 330.000€

peloponisi2020


Περίοδος υποβολής: 8/10/2020- 11/12/2020


Ποσοστό Επιδότησης:
60%
Διάρκεια: 24 μήνες ή 2 έτη
Δαπάνες: Επενδύσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις, Μηχανήματα – εξοπλισμός, Άυλα στοιχεία ενεργητικού, Τεχνολογική αναβάθμιση – ΤΠΕ, Συμβουλευτικές υπηρεσίες, Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις, Δαπάνες προσωπικού (Μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού), Λειτουργικές δαπάνες

ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Ενίσχυση επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνίας (ΤΠΕ) της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Δικαιούχοι: Υφιστάμενες & νέες επιχειρήσεις με έναρξη πριν την 14/7/2020
Προϋπολογισμός: 10.000€- 60.000€

TPE PELOPONISOU


Περίοδος υποβολής: 23/07/2020- 15/01/2021


Ποσοστό Επιδότησης:
70%
Διάρκεια: 15/1/2021
Δαπάνες: Συστήματα αυτοματισμού, Εξοπλισμός Τεχνολογιών Πληροφορικής (hardware), Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού (software), Δημιουργία ή αναβάθμιση ιστοσελίδας/ ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop), Λοιπές υπηρεσίες, Μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού

ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Περιβαλλοντικές Υποδομές- Διαχείριση Αποβλήτων

Δικαιούχοι: όλες οι νέες & υφιστάμενες επιχειρήσεις
Προϋπολογισμός: 400.000€- 3.000.000€

domes perivallon2020


Περίοδος υποβολής: 7/9/2020- 11/12/2020


Ποσοστό Επιδότησης:
20%
55%
Προκαταβολή:

40%
Διάρκεια: 18 μήνες ή 1,5 έτη
Δαπάνες: Κτίρια, Μηχανήματα, Εξοπλισμός, Συστήματα Πιστοποίησης – Εργαστηριακών Δοκιμών, Μεταφορικά μέσα, Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας, Εμπορικές Εκθέσεις, Λογισμικά, Τεχνική & Συμβουλευτική Υποστήριξη

ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας

Δικαιούχοι: όλες οι υφιστάμενες επιχειρήσεις με τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
Προϋπολογισμός: 20.000€ - 200.000€

antagonistikotita2020


Περίοδος υποβολής: 20/2/2019 - 31/1/2021


Ποσοστό Επιδότησης:
50%
65%
Προκαταβολή:

40%
Διάρκεια: 24 μήνες
Δαπάνες: Κτίρια, Μηχανήματα, Εξοπλισμός, Λογισμικό, συμβουλευτικές υπηρεσίες, πιστοποίηση υπηρεσιών, προβολή- διαφήμιση, νέο μισθολογικό κόστος

ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Ταμείο Επιχειρηματικότητας

Δικαιούχοι: πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
Ύψος δανείου: από 10.000€ - 1.500.000€ με μέγιστο το 50% του κύκλου εργασιών
Τελικό επιτόκιο δανεισμού: 4,50% τελικό


Διάρκεια δανείου: 48 μήνες


Χρήση: για αγορές εμπορευμάτων- παγίων- εξόδων


Περίοδος υποβολής: 22/3/2019


ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

ΟΑΕΔ: 2η Επιχειρηματική Ευκαιρία

Δικαιούχοι: : Νέες επιχειρήσεις από ανέργους που διέκοψαν την δραστηριότητά τους από 1/1/2012-6/8/2018
Προϋπολογισμός: 12.000€ - 36.000€

oaed 855x500


Περίοδος υποβολής: 20/02/2019 - εξάντληση προϋπολογισμού


Διάρκεια: 12- 24 μήνες


Ποσοστό Επιδότησης:
100%
Δαπάνες: Λειτουργικά Έξοδα της νέας επιχείρησηςΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Τελευταία Νέα

«
»