Γνωρίστε τις Υπηρεσίες
της Optimum Trust

Οικονομοτεχνικές Μελέτες

Η Optimum Trust είναι πιστοποιημένη μελετητική επιχείρηση στους τομείς εξειδίκευσης Οικονομικών, Οργάνωσης και Επιχειρησιακής Έρευνας μέλος του ΥΠΕΧΩΔΕ με αριθμό μητρώου 24643.

Αναλαμβάνουμε κάθε είδους οικονομοτεχνική μελέτη ιδιωτικών επιχειρήσεων και οργανισμών του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
Ενδεικτικά παραθέτουμε τα κάτωθι:

 


 •  
  Αξιολόγηση και χρηματοδότηση

  επενδυτικών έργων.

 • Εύρεση και μελέτη

  νεκρού σημείου επιχειρήσεων.

 •  
  Ανάλυση

  λογιστικής κόστους.

 •  
  Σχέδια αναδιοργάνωσης

  επιχειρήσεων & εξαγορών - συγχωνεύσεων.

 •  
  Αποτίμηση

  αξίας επιχείρησης.

 •  
  Προβλέψεις

  μελλοντικών μεγεθών επιχειρήσεων

 •  
  Ανάλυση

  κινδύνων.

 •  
  Χρηματοοικονομικές

  αναλύσεις.


ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Τελευταία Νέα

«
»