Στην έκδοση νέου προγράμματος στήριξης του κλάδου της εστίασης, προχώρησε το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων.

 

Κατηγορία Νέα

Στην έκδοση νέου προγράμματος στήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων προχώρησε το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων.

Κατηγορία Νέα

Στην έκδοση νέου επιχορηγούμενου προγράμματος υφιστάμενων & νεοσύστατων επιχειρήσεων προχώρησε το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων.

Κατηγορία Νέα

Στην έκδοση ειδικού προγράμματος ενίσχυσης με την μορφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης, για τις πληγείσες επιχειρήσεις λόγω COVID-19, στο κέντρο της Αθήνας, προχώρησε η Περιφέρεια Αττικής.

Κατηγορία Νέα

Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων προχώρησε στην έκδοση παράτασης 6 μηνών των καταληκτικών ημερομηνιών υλοποίησης ενταγμένων έργων του ΕΠΑνΕΚ λόγω των τρεχουσών οικονομικών συγκυριών.

Κατηγορία Νέα

Δημοσιεύθηκε η ένατη (9η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» του ΕΣΠΑ, σχετικά με την ένταξη επιπλέον εξακοσίων εβδομήντα τεσσάρων (674) επιχειρηματικών σχεδίων συνολικού προϋπολογισμού επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 46.161.728,48 ευρώ. Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 286.922.871 ευρώ

Κατηγορία Νέα

Στην έκδοση προγράμματος ενίσχυσης μικρών & πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία- COVID19 με τη μορφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης, προχώρησαν όλες οι Περιφέρειες της χώρας, σε συνέχεια της έγκρισης της δράσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Κατηγορία Νέα

Στην έκδοση νέου προγράμματος ενίσχυσης  υπό σύσταση, νέων και υφιστάμενων  επιχειρήσεων προχώρησε η Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Κατηγορία Νέα

Στην έκδοση προγράμματος ενίσχυσης  νέων και υφιστάμενων  μικρών & πολύ μικρών επιχειρήσεων για την κάλυψη των τεχνολογικών τους αναγκών με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) ή/και με την ενσωμάτωση συστημάτων αυτοματισμού, προχώρησε η Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Κατηγορία Νέα

Στην έκδοση προγράμματος ενίσχυσης μικρών & πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία- COVID19 με τη μορφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης, προχώρησε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Κατηγορία Νέα

Τελευταία Νέα

«
»