Τα νέα
της Optimum Trust

Σάββατο, 24 Αυγούστου 2019

Νέα δράση επιχορήγησης Νέων & Υπό Σύσταση Επιχειρήσεων «Επενδύω στη Θεσσαλία», της Περιφέρειας ΘεσσαλίαςΣτην έκδοση επιχορηγούμενου προγράμματος νέων & υπό σύσταση επιχειρήσεων έχει προχωρήσει η Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Ειδικότερα αφορά σε δράσεις ενίσχυσης νέων, νεοσύστατων και υπό σύσταση, πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μέσω τεχνολογικής και μη τεχνολογικής αναβάθμισης, με αξιοποίηση υποστηρικτικών τεχνολογιών ή και καινοτομίας, για τη βελτίωση της παραγωγικότητας, της ποιότητας και καινοτομίας σε επίπεδο επιχείρησης έχοντας ως στόχο:

 • Τον προσανατολισμό της παραγωγής προς κλάδους και προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας που θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της εξωστρεφούς ανταγωνιστικότητας τους μέσω της τόνωσης της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και της σύναψης διεθνών συνεργασιών
 • Την ενίσχυση τους για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους
 • Την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών κατά προτεραιότητα σε τομείς της έξυπνης εξειδίκευσης
 • Την υποστήριξη και αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων που συμβάλλουν στην ενίσχυση τη παρουσίας των Θεσσαλικών επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές, με έμφαση στην ποιοτική αναβάθμιση, την τυποποίηση και την πιστοποίηση των προϊόντων
 • Την ανάπτυξη συνεργιών βιομηχανίας – εμπορίου – υπηρεσιών
 • Την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών και τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων

 

Δικαιούχοι της Δράσης: 

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων, είναι οι ακόλουθες:

 • Η υποβαλλόμενη πρόταση εμπίπτει στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), όπως αναλυτικά παρουσιάζονται στο Παράρτημα «Πίνακας Επιλέξιμων ΚΑΔ» της Πρόσκλησης. Οι επιχειρήσεις διαθέτουν ή δεσμεύονται και οφείλουν να διαθέτουν τον ΚΑΔ επένδυσης πριν την πρώτη εκταμίευση
 • Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο χωροθετείται αποκλειστικά στην Περιφέρεια Θεσσαλίας
 • Η επιχείρηση είτε χρησιμοποιεί διπλογραφικό ή απλογραφικό λογιστικό σύστημα (τηρεί βιβλία Β΄ ή Γ' κατηγορίας) και μέχρι τις 31/12/2018 έχει κλεισμένες λιγότερες από τρεις διαχειριστικές χρήσεις, είτε είναι υπό σύσταση και δεσμεύεται να χρησιμοποιήσει διπλογραφικό ή απλογραφικό λογιστικό σύστημα
 • Οι φορείς θα προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της Ιδιωτικής Συμμετοχής σύμφωνα με την Πρόσκληση σε ποσοστό τουλάχιστον του 40% του προτεινόμενου (επιχορηγούμενου) προϋπολογισμού του Επενδυτικού Σχεδίου
 • Η επιχείρηση λειτουργεί - ή εφόσον είναι υπό σύσταση δεσμεύεται ότι θα λειτουργήσει - με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχείρησης εταιρικού /εμπορικού χαρακτήρα: ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός, ΚΟΙΝΣΕΠ, Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.)
 • Η επιχείρηση έχει την - κατά περίπτωση - απαιτούμενη εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση έκδοσης ή ανανέωσης αυτής για τη/ις δραστηριότητα/ες στην/ις οποία/ες δραστηριοποιείται. Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο αφορά σε ΚΑΔ, στον οποίο δεν έχει δραστηριοποιηθεί η εταιρεία, η επιχείρηση υποχρεούται να προσκομίσει την άδεια λειτουργίας πριν την καταβολή της τελευταίας πληρωμής
 • Η επιχείρηση (υφιστάμενη ή υπό σύσταση) υποβάλλει μόνο μία πρόταση στην Πρόσκληση (ένα και μοναδικό επενδυτικό σχέδιο ανά Α.Φ.Μ.)
 • Το υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο ή μέρος αυτού, καθώς και οι δαπάνες που περιλαμβάνει δεν έχουν χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
 • Δεν εκκρεμεί σε βάρος της επιχείρησης ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης έπειτα από απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που υποβάλουν επενδυτικό σχέδιο για σύσταση νέας επιχείρησης
 • Η επιχείρηση ή τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που υποβάλουν επενδυτικό σχέδιο για σύσταση νέας επιχείρησης δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση
 • Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI OΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
 • Οι επιχειρήσεις διαθέτουν ή δεσμεύονται με υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες γι΄ αυτήν, με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο, ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές, όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές, όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π.) σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΣΑμεΑ
 • Η υφιστάμενη επιχείρηση δεν εντάσσεται και η υπό σύσταση επιχείρηση δεν θα ενταχθεί σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών η οποία εκμεταλλεύεται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης)
 • Η περίοδος υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου είναι εντός της περιόδου επιλεξιμότητας της Προγραμματικής Περιόδου και της Πρόσκλησης
 • Η υποβαλλόμενη πρόταση είναι εναρμονισμένη και υπακούει στους περιορισμούς σχετικά με τη σώρευση ενισχύσεων που προβλέπουν οι Κανονισμοί που την διέπουν. Η ενίσχυση που χορηγείται δυνάμει της παρούσας πρόσκλησης με τον Καν. (Ε.Ε.) 1407/2013 και πληροί όλες τις προϋποθέσεις του Κανονισμού αυτού
 • Το επενδυτικό σχέδιο (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) δεν έχει ολοκληρωθεί πριν την ημερομηνία υποβολής της πρότασης
 • Σύμφωνα με το αρ.39 παρ. 1 Ν.4488/2017 να μην έχουν επιβληθεί πρόστιμα – στην επιχείρηση ή τους ιδρυτές της υπό ίδρυσης επιχείρησης - που έχουν αποκτήσει τελεσίδικη & δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας κι ειδικότερα:
  • Παράβαση «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας (3 πρόστιμα/ 3 έλεγχοι)
  • Αδήλωτη εργασία (2 πρόστιμα/ 2 έλεγχοι), για τους λόγους του άρθ. 39, παρ. 1, του Ν. 4488/2017

 

Επιδοτούμενες Δαπάνες

 • Κόστος για επενδύσεις σε στοιχεία ενεργητικού
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Ενισχύσεις για συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις
 • Ενισχύσεις καινοτομίας
 • Δαπάνες προσωπικού (μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού)
 • Λειτουργικές δαπάνες

 

Επενδυτικά Σχέδια & Επιδότηση

Επενδυτικά Σχέδια από 50.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ


Επιδότηση 

60%- 70%

 

Περίοδος Υποβολής 

17/9/2019- 18/10/2019

 

Δείτε την προκήρυξη στο link που ακολουθεί.

 

https://bit.ly/2HojBXg