Τα νέα
της Optimum Trust

Ανακοινώθηκε η σύσταση του Ανοιχτού Καταπιστευτικού Λογαριασμού (Escrow Account), από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, για τους δικαιούχους των δράσεων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020, για να μην απαιτείται η κατάθεση από μέρους τους, εγγύησης προκαταβολής.

Κατηγορία Νέα